Vår integritetspolicy

För att ge dig den bästa upplevelsen

1.  Om Hjälmare Kanalcafé och webbplatsen kanalcafet.se

Götlunda Deli AB org.nr 556883-7750 (”Kanalcafét“, ”vi” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter via webbplatsen KANALCAFET.SE.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Den här integritetspolicyn förklarar vilken slags information kanalcafét samlar in samt varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och den förklarar dina rättigheter i förhållande till Kanalcafét angående behandlingen av dina personuppgifter.

När du använder våra tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Därför är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster såsom de definieras nedan. Vi kan inte administrera din bokning om vi inte behandlar dina personuppgifter.

När vi nämner våra Samarbetspartners i denna integritetspolicy menar vi bolag som godkänts av Götlunda Deli AB och som har ingått avtal med oss för att marknadsföra och tillhandahålla sina produkter eller tjänster via webbplatsen (”Samarbetspartners”). När vi nämner Webbplatsen menar vi KANALCAFET.SE och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”).

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför Kanalcafét:s kontroll, och sådana webbplatser kan länka till Webbplatsen. Denna integritetspolicy gäller enbart Webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Kanalcafét inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan och till Kanalcafét:s cookie policy.

2. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

2.1.1 Kunder och prenumeranter

På Webbplatsen kan du som besökare boka bord hos oss i Slussens Bistro. För att vi ska kunna administrera dina bokningar och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som QUBA AB samlar in och behandlar kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • Personnummer (gäller endast för kunder i Sverige);
 • Organisationsnummer (gäller endast företagskunder);
 • Namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • Köp-, betal- och orderhistorik;
 • Annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden;
 • Annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss; och/eller
 • IP-adress.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 • Våra Samarbetspartners,
 • Genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners,
 • Genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” nedan).

2.2 Varför behandlar vi dina personuppgifter?

2.2.1 Kunder

Kanalcafét behandlar kunders personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

 • Fullgörande av bokning: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra din bokning av kommande besök, för att bekräfta dessa och för att ge dig åtkomst till Webbplatsen och de tjänster som Kanalcafét tillhandahåller där, t.ex. vår kundtjänst.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut, såsom krav i bokföringslagen och i produktansvarslagen. 
 • Berättigat intresse:
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, genomföra, utveckla och förbättra Kanalcafét:s tjänster för våra kunder. För detta ändamål analyserar vi de personuppgifter som vi samlar in från våra kunder (t.ex. ålder och bokningshistorik) och sorterar in kunder i olika segment för att kunna utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål. Vi genomför inte någon analys av dina personuppgifter på individnivå.
  • Vi behandlar din bokningshistorik och din e-postadress för att skicka relevanta erbjudanden avseende likartade produkter till dig. Du kan alltid invända mot denna behandling, se mer om detta under avsnittet Dina rättigheter nedan.

2.2.2 Prenumeranter

Kanalcafét behandlar dina personuppgifter i syfte att skicka webbplatsens nyhetsbrev på sätt som anges nedan.

Fullgörande av avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrev med personligt anpassade erbjudanden, rabattkoder och information om relevanta kampanjer från Kanalcafét och våra Samarbetspartners till dig. För detta ändamål analyserar vi dina personuppgifter på en aggregerad nivå.

2.3 Lagring av personuppgifter

2.3.1 Kunder och prenumeranter

Kanalcafét vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder, därefter raderas personuppgifterna.

 • Kund: Om du gjort en bokning på vår Webbplats sparas dina personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-post) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster i två år eller så länge som krävs för att Kanalcafét eller våra Samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar behandling för att uppfylla leverans- eller serviceåtaganden. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • Prenumerant: Om du anmält dig som prenumerant på webbplatsens nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter till dess att du avregistrerar dig från att erhålla nyhetsbrev.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Kanalcafét via webbplatsen, t ex via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Rättslig skyldighet: Kanalcafét sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, bokingshistorik och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut.
 • Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Kanalcafét inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

2.4 Överföring av personuppgifter

2.4.1 Kunder och prenumeranter

Information om våra kunder är en viktig del av Kanalcafét:s verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Kanalcafét iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

 • Rättsliga skyldigheter: Vi kommer att dela med oss av användarkonton och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Kanalcafét ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Götlunda Deli, webbplatsen, våra användare eller andra. Detta innebär inte under några omständigheter att Kanalcafét säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.
 • Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Kanalcafét:s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Kanalcafét kan komma att överföra personuppgifter till tredje land. För mer information om vilka säkerhetsåtgärder som vidtas vid sådan överföring hänvisar vi till avsnitt 4.

3. Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig. Kanalcafét kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Kanalcafét även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Därutöver har du rätt att begära att Kanalcafét för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att Kanalcafét begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din bokninngshistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med personuppgiftsbehandlingen. Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och/eller medlemmar och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Du kan inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att Kanalcafé:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

4. Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Kanalcafét använder sig även bl.a. av Secure Socket Layer (SSL) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Du som kund behöver kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för din webbläsare. 

Kanalcafét kan komma att använda sig att personuppgiftsbiträden som är etablerade utanför EU/EES-område. I dessa fall ansvarar Kanalcafét för att säkerställa att personuppgiftsbiträdet i fråga kan garantera en adekvat skyddsnivå i förhållande till personuppgifterna som behandlas, antingen genom att personuppgiftsbiträdet är anslutet till den s.k. Privacy Shield-överenskommelsen eller att adekvat skyddsnivå upprätthålls på annat sätt. EU-kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skyddsnivå för sådana mottagare av personuppgifter i USA som omfattas av Privacy Shield. Kompletterande information kan erhållas genom vår kundtjänst eller vårt dataskyddsombud på kontaktuppgifterna nedan.

5. Cookies

För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig Webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Webbplatsen. Om du vill återkalla ditt samtycke till användningen av cookies, läs mer om hur du gör i vår cookiepolicy.

Här kan du läsa vår policy för cookies som ger detaljerad information kring Kanalcafét:s användning av cookies.

6. Ändringar i vår integritetspolicy

Kanalcafét förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

7. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller e-postmeddelande till adresserna som anges i sidfoten.

Trevlig dag,

önskar teamet på Kanalcafét.

Reservera ditt bord

ONs-lör tar vi bordsbokningar för middagssällskap i Bistron. Fyll i dina uppgifter så
hör vi av oss!

Tack
för din bokning!

Vi återkommer med bokningsbekräftelse.
Vi ses snart!